Trình tự các bước thiết kế máy

1. Các bước thiết kế một máy:

Trước khi bắt đầu thiết kế một máy, chúng ta phải nắm vững nhiệm vụ thiết kế, cần biết các số liệu sau đây:
– Số lượng máy cần chế tạo. Chế tạo bao nhiêu chiếc?
– Sản phẩm gia công trên máy. Hình dáng, kích thước, vật liệu, độ chính xác?
– Năng suất gia công trên máy. Cần gia công bao nhiêu sản phẩm trong 1 giờ?
– Tuổi thọ của máy, hay thời gian sử dụng máy cho đến lúc bỏ đi?
– Yêu cầu về kích thước, khối lượng của máy?
– Đặc điểm của môi trường máy sẽ làm việc?
– Các yêu cầu khác?

Công việc thiết kế được tiến hành theo 7 bước:

b1. Xác định nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của máy. Nên tham khảo
các máy hiện có để chọn nguyên tắc hoạt động thích hợp. Chế độ làm việc
của máy, cơ cấu máy có liên quan đến việc chọn giá trị các hệ số tính toán
trong quá trình xác định kích thước của chi tiêt máy.
b2. Lập sơ đồ chung toàn máy, sơ đồ các bộ phận máy. Sợ đồ phải thoả mãn yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế. Cần lập một vài phương án sơ đồ máy, sau đó so sánh chọn phương án tốt nhất.
b3. Xác định tải trọng tác dụng lên máy, bô phận máy và từng chi tiêt máy. Đây là bước quan trọng. Nếu xác định không đúng tải trọng, chúng ta sẽ thiết kế ra máy hoặc là không đủ bền, hoặc là không đảm bảo tính kinh tế.
b4. Tính toán thiết kế các chi tiêt máy. Xác định hình dáng, kích thước, vẽ được kết cấu của từng chi tiêt máy.
b5. Lập quy trình công nghê gia công từng chi tiêt máy.
b6. Lập quy trình lắp ráp các bộ phận máy và lắp ráp tòan máy.
b7. Lập hồ sợ thiết kế cho máy. Lập các bản vẽ, bản thuyết minh, tài liệu chỉ dẫn sử dụng và sửa chữa máy.

 

2.Các bước thiết kế một chi tiết máy:

Để thực hiện bước thứ 4 trong quy trình thiết kê máy, chúng ta phải lần luợt tính toán thiết kế từng chi tiêt máy. Trước khi thực hiện thiết kế chi tiết máy, cần phải biết các số liệu liên quan đến chi tiêt máy:
– Các tải trọng tác dụng lên chi tiêt máy: cường độ, phương, chiều, điểm đặt vá đặc tính của nó.
– Tuổi thọ của chi tiêt máy. Thông thường tuổi thọ của chi tiêt máy bằng tuổi thọ của máy, cũng có trường hợp chỉ bằng một phần tuổi thọ của máy.
– Điều kiện làm việc của chi tiết máy.
– Các yêu cầu về vật liệu, khối lượng, kích thước.
– Khả năng gia công của cơ sở cơ khí sẽ chế tạo chi tiết máy.

Thiết kế một chi tiêt máy thường tiến hành qua 7 bước:

1. Lập sơ đồ tính toán chi tiết máy – sơ đồ hóa kết cấu chi tiết máy.
2. Đặt các tải trọng lên sơ đồ tính toán chi tiết máy (Hình 1-2).

chi-tiet-may-bai3.1

3. Chọn vật liệu chế tạo chi tiết máy.
4. Tính toán các kích thước chính của chi tiết máy theo điều kiện bền hoặc điều kiện cứng.

5. Chọn các kích thước khác và vẽ kết cấu của chi tiết máy.
6. Kiểm nghiệm chi tiết máy theo độ bền, độ cứng, tính chịu nhiệt, tính chịu dao động. Nếu không đảm bảo thì phải tăng kích thước, nếu quá dư thì phải giảm kích thước của chi tiết máy.
7. Lập bản vẽ chế tạo chi tiết máy. Trên đó thể hiện đậy đủ hình dạng, kích thước, dung sai, chất lượng bề mặt, vật liệu, phương pháp nhiệt luyện, các yêu cầu kỹ thuật về gia công, lắp ráp.